Rijk constateert 557 integriteitsschendingen

Bitsiel Privacy Nieuws

Het afgelopen jaar zijn er 557 integriteitsschendingen geconstateerd bij het Rijk. Er was daarnaast 884 keer sprake van een vermoedelijke schending. De cijfers staan in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015. Opvallend is dat het aantal ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie flink is toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Het aantal disciplinaire sancties is daarnaast sterk gedaald.

Vergelijking met eerdere jaren

Het aantal vermoedelijke en geconstateerde integriteitsschendingen komt in grote lijnen overeen met de aantallen van eerdere jaren, terwijl het aantal disciplinaire maatregelen wel fors is afgenomen. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft na aanleiding van de rapportage op 1 mei aan de tweede Kamer laten dat het integriteitsmanagement op orde is. Zoals elk jaar zijn ook in 2015 alle meldingen van integriteitsschendingen geregistreerd. Daarbij geldt een onderverdeling in negen typen. Het aantal financiële schendingen is met 59 in 2014 naar 34 in 2015 gedaald. Het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en overschrijding van interne regels is eveneens een stuk lager geworden: van 246 naar 186:

Disciplinaire maatregelen gedaald

Misbruik van geweldsbevoegdheden, misbruik van bevoegdheden, het lekken en misbruiken van informatie, belangenverstrengelingen en misdragingen in de privésfeer zijn nagenoeg gelijk gebleven. (zie bijlage). Het aantal disciplinaire sancties nam wel sterk af. Er zijn fors minder mensen ontslagen om disciplinaire redenen dan voorgaande jaren. Tussen 2011 en 2014 was dit aantal altijd hoger dan 110. Dit jaar zijn dat er slechts 70:

Kamervragen over meeglurende ambtenaren
Minister Plasterk verwees eerder deze week in antwoord op Kamervragen van de VVD over meeglurende ambtenaren naar de jaarrapportage. Die partij vroeg zich af hoeveel gevallen er zijn van overheidspersoneel dat betrapt is op ongeoorloofd bekijken of doorspelen van privégegevens. In de jaarrapportage van 2015 zijn 34 schendingen (lekken en misbruiken van informatie) geconstateerd.

Nieuwe maatregelen
Het Rijk heeft onlangs een aantal maatregelen genomen op het gebied van integriteit. Zo werd in 2015 de Gedragscode Integriteit Rijk geactualiseerd, daarin staat een rijksbrede minimum aan voorschriften. De ministeries en rijksdiensten nemen de code over of hanteren deze als basismodel voor hun eigen code. Daarnaast is er een Interdepartementaal Platform voor Integriteitsmanagement (IPIM) ingericht. Daarmee moet er garantie zijn voor ‘hoogwaardige en samenhangende advisering binnen de sector Rijk.’

Via: http://www.binnenlandsbestuur.nl